NEW!

DE KAMPS MEMBRAANFILTRATIE SYSTEEM

Nieuw: LEAP veel eenvoudiger technology en veel minder energie!!!!

bio11

 

 

Het biologische KAMPS MBR proces is gebaseerd op het gebruik van onderdompeling van de membranen ZeeWeed® die in de te filtreren vloeistof worden geplaatst.

 
Het ultrafiltratie systeem wordt met Zeeweed ® modules uitgevoerd.
Deze modules bestaan uit gedragen holle vezels (fibers) die worden geïnstalleerd in een filtratietank. Het reinigen van de membranen wordt verricht door middel van grove bellenbeluchting vanaf de bodem van de tank.
Het permeaat wordt aangezogen door middel van een zelf aanzuigende lobben of centrifugale pomp van buiten naar binnen. Hierdoor blijft de vervuiling buiten de holle fiber, waardoor verstopping in de fiber niet mogelijk is. De filtratiecapaciteit van de holle fibers wordt aan de ene kant constant gehouden door periodiek permeaat terug te spoelen (Back pulse) en veroorzaakt turbulentie van het medium rondom de membranen door de ingebrachte lucht. Een Backpulse wordt volledig automatisch uitgevoerd.
 
Vanwege de robuuste constructie van de module in combinatie met lage mechanische stress en een zeer lage drukval over het membraan hebben de membranenmodules een zeer lange levensduur.
 
 
De opbrengst van het systeem kan in een grote range gereguleerd worden door variatie van het aangelegde vacuüm middels een frequentiegeregelde permeaat extractie pomp. Op deze wijze kan de opbrengst geregeld worden naar de hoeveelheid beschikbare water. Een minimaal energieverbruik, direct gerelateerd aan de gewenste capaciteit is het resultaat.
 
Het MBR proces bestaat uit een aerobisch (zuurstofrijk) en als het noodzakelijk is een anoxische (zuurstofarme) bioreactor gecombineerd met een Ultra Filtratie systeem.ultra-filtering-membranes-3D-conception
Het filtersysteem scheidt het bioslib van het gereinigde permeaat, waardoor het bioslib teruggevoerd kan worden naar de bioreactor. Door de eigenschappen van het materiaal van de membranen filtert het, naast opgeloste stoffen, tevens hoog moleculaire organische stoffen, inclusief geëmulgeerde oliën. Dit soort verontreinigingen passeert normaliter conventionele systemen en microfiltratie membranen. Met de ZeeWeed membranen blijven de bovengenoemde (on) opgeloste stoffen in de reactor, waar zij door de hoge verblijftijd biologisch worden afgebroken.
 
De membranenmodules worden meestal in een separate membraantank geïnstalleerd, de biomassa wordt over deze tank gerecirculeerd van en naar de bioreactor. Het permeaat wordt afgevoerd naar een permeaat buffer.
 
Deze membraantechniek combineert een zeer laag verbruik aan energie en chemicaliën alsmede een uitstekende reinigbaarheid in verhouding tot bijvoorbeeld tubulaire ultrafiltratie-membranen.
 

Voordelen

 
Het KAMPS MBR proces heeft significante technische en economische voordelen over alternatieve processen zoals bij voorbeeld het actief slib proces met nabezinktanks of fysisch chemische behandeling en zelf tegen andere membranen bioreactor
 
 
1. Verbetere effluentkwaliteit
 
Doordat nagenoeg alle onopgeloste stoffen en grote organische onopgeloste stoffen worden tegengehouden is het effluent van een uitstekende kwaliteit. Problemen als het uitwassing van bioslib en overstorten door licht slib behoren met een membraan bioreactor tot het verleden.
 
2. Lagere slibproductie en chemicaliengebruik
 
In contrast met fysisch/ chemische afvalwaterbehandelingprocessen, is de productie van slib significant gereduceerd, aangezien er geen chemicaliën benodigd zijn voor precipitatie en/of coagulatie reacties. Het KAMPS MBR proces kan een ca. 3 tot 4 maal hogere drogestof belasting aan ten opzichte van een conventioneel actiefslib proces. Hierdoor kan, zonder vergroting van het reactorvolume, een lagere slibbelasting worden behaald, waardoor de effluentkwaliteit toeneemt en de slibproductie afneemt.
 
3. Verbeterde biologische degradatie van organische stoffen
 
Opgeloste organische stoffen groter dan het Molecular Weight Cut-Off (MWCO) van het membraan worden behouden in de bioreactor voor een periode van ca. 15 tot 5- maal de hydraulische retentietijd van de reactor. Hierdoor heeft de biologische populatie langer de tijd deze stoffen te mineraliseren, met een betere effluentkwaliteit tot gevolg.
 
4. Verhoogde stabiliteit van het systeem
 
De filtratieprestaties hangen niet af van de bezinkbaarheid van het slib. Hierdoor zal ook in geval van een verstoring of een calamiteit (toxische stoffen etc.) geen uitspoeling van slib plaatsvinden, waardoor overschrijding van de gestelde eisen hierdoor niet op kan treden.
 
5. Reductie benodigde oppervlakte.
 
Aangezien bezinking van het slib geen kritische parameter meer is kan de hoeveelheid bioslib per kubieke meter reactorvolume verhoogd worden met een factor 3 tot 4 in vergelijking met een conventioneel actief-slibsysteem. Hierdoor zal een KAMPS MBR systeem aanzienlijk kleiner zijn dan een dergelijk systeem. Bovendien worden de grote nabezinktanks vervangen door een zeer compact filtratiesysteem.
 
6. Nauwgezette controle op slibleeftijd
 
Aangezien geen vaste stoffen weglekken met het permeaat kan de slibleeftijd zeer nauwkeurig worden gereguleerd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid de prestaties van de bioreactor te optimaliseren naar gelang de specifieke afvalwaterkarakteristieken. Onder meer de stikstofverwijdering, met name de nitrificatie, in een bioreactor is een zeer slibleeftijd afhankelijk proces.
 
7. Verbeterde zuurstof inbreng efficiency
 
Zuurstofoverdracht in KAMPS MBR systemen is beter ten opzichten van conventionele systemen, aangezien de slibvlokken zeer klein zijn. Hierdoor neemt het oppervlakte aan celwanden toe, en wordt de zuurstofoverdracht vanuit het water naar de cellen sterk verbeterd. Verbeteringen zijn ook mogelijk door de combinatie van AIRMAX beluchter en membranen technologie.
 
8. Voordelen “Outside-In” membraan
a) Resistentie op het gebied van Fouling
Het ZeeWeed® membraan is een outside-in membraan waarbij het water van buiten naar de binnenzijde van de holle vezel stroomt. Hierdoor ziet de binnenzijde van de vezel slechts gefiltreerd water. Bacteriën en onopgeloste delen blijven buiten de vezel, en kunnen derhalve aldaar nimmer tot vervuiling leiden.
b) Laag energieverbruik
Ondergedompelde membranentechniek betekend een restrictie van de aan te leggen druk. De ZeeWeed® membranen worden onder een zeer licht vacuüm verpompt waardoor het energieverbruik laag is.
 
9. Zeer hoge membraan levensduur
 
Het ZeeWeed® membraan is ontworpen op duurzaamheid en mechanische sterkte. Om dit te verkrijgen gebruikt KAMPS een uniek, gepatenteerde interne drager waaromheen het membraan is opgebracht. Deze drager versterkt het membraan en voorkomt breuk zonder de capaciteit van het membraan te beïnvloeden. Het bewezen levensduur is meer dan 10 jaar op rioolwater zuivering.